Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden - 2019 © CCM BENCHMARK GROUPObject

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de manier waarop de services van de websiteCCM.net, hierna genoemd "de Dienst ", beschikbaar gemaakt zijn te definiëren, evenals de gebruiksvoorwaarden van de Dienst door de Gebruiker. Door de website CCM.net te bezoeken en/of te gebruiken gaat de Gebruiker automatisch onvoorwaardelijk akkoord met alle Algemene Voorwaarden. Ze vormen dan ook een contract tussen CCM.net en de Gebruiker. Als de Gebruiker niet volledig of slechts gedeeltelijk instemt met deze Algemene Voorwaarden dan wordt hij of zij verzocht om de Dienst niet te gebruiken.

Wettelijke Disclaimers

De website CCM.net wordt uitgegeven door:


CCM BENCHMARK GROUP is een SAS (Simplified Joint-Stock Company) met een kapitaal van €1.868.864.45.

Het hoofdkantoor is gevestigd in: 94 rue de Provence – 75009 Parijs, Frankrijk.

Geregistreerd in het Registre du Commerce et des Société (Registratie van Koophandel en Bedrijven) onder nummer 512 085 630 PARIS.

Hoofd publishing is Marc Feuillée
CCM BENCHMARK GROUP is een dochteronderneming van de Franse Figaro CCM Benchmark Group.

Definities

Gebruiker: De Gebruiker is iedereen die gebruikmaakt van de Site of van de diensten die de Site aanbiedt

User content: De term 'User Content' duidt op de gegevens die door de Gebruiker zijn vrijgegeven aan verschillende delen van de Site.

Lid: De term 'lid' duidt op de Gebruiker die is ingelogd op de Site.

Gebruikersnaam: De term 'gebruikersnaam' verwijst naar alle informatie die de Gebruiker nodig heeft om in te kunnen loggen op de Site om toegang te hebben tot de pagina's die voor leden bedoeld zijn.

Wachtwoord: Het 'wachtwoord' is persoonlijke informatie die de Gebruiker geacht wordt privé te houden en welke in combinatie met zijn of haar gebruikersnaam wordt gebruikt om zijn of haar identiteit te verifiëren.

Toegang tot de Dienst

De Dienst is gratis toegankelijk voor iedere Gebruiker met een internetverbinding. Kosten gerelateerd aan het gebruikmaken van de diensten van de Dienst, of dit nu kosten voor hardware, software of toegang tot internet betreft, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Hij of zij alleen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerapparatuur en voor zijn of haar internetverbinding.


Sommige pagina's van de Site zijn gereserveerd voor leden die zijn ingelogd met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

CCM.net behoudt zich het recht om toegang tot de Dienst te weigeren, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, aan elke Gebruiker die niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

CCM BENCHMARK GROUP neemt alle nodige maatregelen om de kwaliteit van de toegang tot de Dienst te waarborgen, maar is hiertoe niet wettelijk verplicht.

Bovendien kan CCM BENCHMARK GROUP niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk of server, of andere omstandigheden buiten onze macht die de toegang tot de Dienst zouden verminderen of verslechteren.

CCM BENCHMARK GROUP behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst in zijn geheel of gedeeltelijk kort te schorten of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving, voor noodzakelijk onderhoud of om andere redenen, en zonder dat deze onderbreking CCM BENCHMARK GROUP aan enige verplichting onderwerpt om hiervoor te compenseren.

Intellectueel eigendom

De website CCM.net, en in het bijzonder de inhoud, is beschermd door de Franse wet. CCM BENCHMARK GROUP en Jean-François Pillou zijn de enige eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Site (inclusief teksten, foto's, illustraties, logo's, etc.)


De inhoud gereproduceerd op de Site is onderworpen aan het auteursrecht en de reproductie of distributie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CCM BENCHMARK GROUP, vormt een schending van het auteursrecht en kan worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties. De teksten en illustraties die uitdrukkelijk zijn gelicensieerd onder de Creative Commons-licentie kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gereproduceerd, verspreid of gewijzigd zonder hiervoor per se toestemming nodig te hebben.

CCM en CCM BENCHMARK GROUP zijn geregistreerde handelsmerken van CCM BENCHMARK GROUP. Elke reproductie van deze handelsmerken, logo's, en onderscheidende tekens zonder toestemming vormt een schending van het auteursrecht en kan worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties. Overtreders worden gerechtelijk vervolgd.

Alleen de Gebruiker is verantwoordelijk voor de User Content die hij of zij online zet via de Dienst, hetzelfde geldt voor teksten of meningen die hij of zij publiceert. De Gebruiker verleent alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de User Content, in het bijzonder reproductie, afbeeldingen, en aanpassing rechten, kosteloos en uitdrukkelijk aan CCM BENCHMARK GROUP zolang de termijn van de auteursrechtelijke bescherming duurt. Hij of zij stemt ermee in dat deze gegevens in alle gevallen geen inbreuk maken op de beschermende belangen van een derde partij. Daartoe spreekt hij of zij CCM BENCHMARK GROUP vrij van iedere claim, die direct of indirect gebaseerd op deze informatie en/of gegevens kan leiden tot een juridische procedure tegen CCM BENCHMARK GROUP. Hij of zij stemt ermee in om alle kosten, van welke aard dan ook, te dragen als gevolg van die derde partij actie tegen CCM BENCHMARK GROUPe, inclusief advocaatkosten en juridische kosten.

CCM BENCHMARK GROUP behoudt zich het recht voor om sommige of alle User Content te wissen, op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. Mocht dit voorkomen, heeft de Gebruiker geen enkel recht op een vergoeding.

Persoonlijke Gegevens

Om de privacy van de Gebruiker te beschermen, waarborgt CCM BENCHMARK GROUP de Gebruiker het recht om toegang te krijgen tot gegevens betreffende genoemde Gebruiker en deze aan te passen en/of te verwijderen. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen:


Op de website, in het profiel;

Door middel van het contactformulier;

Door direct contact op te nemen met CCM via het volgende e-mailadres: contact@nl.ccm.net;

Aansprakelijkheidsbeperking

De website CCM.net is een informatieve website over nieuwe media en technologie, en in het bijzonder over onderwerpen gerelateerd aan informatietechnologie (IT).


Alle informatie beschikbaar gesteld via CCM.net komt uit gecontroleerde bronnen. Echter, CCM BENCHMARK GROUP kan de betrouwbaarheid en/of volledigheid van deze gegevens niet garanderen. Bovendien is informatie verstrekt via deze website enkel beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden en kan om die reden niet als advies of aanbeveling van welke aard dan ook worden opgevat.

Derhalve is CCM BENCHMARK GROUP op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze website. Enkel de Gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte en rechtmatige gebruik van de informatie verstrekt via de Site.

De Gebruiker stemt daarnaast in met het onaansprakelijk houden van CCM BENCHMARK GROUP voor eventuele schade die het gevolg is, direct of indirect, van het gebruik van de Dienst.

Toegang tot bepaalde onderdelen van de CCM.net vereist een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord, door de Gebruiker te bepalen, is persoonlijk en privé. De Gebruiker stemt ermee in om zijn of haar wachtwoord geheim te houden en deze in geen enkel geval met anderen te delen. Het gebruik van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord op het internet gebeurt geheel op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens tegen openbaring te beschermen.

CCM BENCHMARK GROUP implementeert alle noodzakelijke middelen om de veiligheid en privacy van verstrekte gegevens te waarborgen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat een of meerdere cookies, die geen persoonlijke gegevens bevatten, op zijn of haar harde schijf kunnen worden geplaatst om het login-en authenticatieproces te faciliteren.

De Gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het internet en erkent dat het onmogelijk is om volledige veiligheid te garanderen bij het overbrengen van gegevens. CCM BENCHMARK GROUP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van de overdracht van informatie, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden, via de Dienst.

CCM BENCHMARK GROUP kan in geen enkel geval, voor zover de wet van toepassing is, verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging, direct of indirect, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik of van niet-beschikbaarheid van de Diensr. De term 'gebruik' is hierbij in de breedste zin van het woord van toepassing. Te weten, elke vorm van gebruik van de Site, zowel legaal als illegaal.

De Gebruiker stemt in te voldoen aan alle voorschriften uit de Franse wet.

Hyperlinks

CCM.net bevat hyperlinks naar door derden gepubliceerde of beheerde websites.
Gezien CCM BENCHMARK GROUP geen invloed kan uitoefenen op deze externe bronnen, erkent de Gebruiker dat CCM BENCHMARK GROUP geen verantwoordelijkheid voor hen kan nemen en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud ervan.

Overmacht

CCM BENCHMARK GROUP kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten haar controle zijn.

Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

CCM BENCHMARK GROUP behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigingen.


De Gebruiker wordt daarom aangeraden om regelmatig de meest recente versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen via CCM.net.

Duur en ontbinding

Deze algemene voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd overeengekomen, beginnende op het moment van eerste gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Rechtsgebied

De Franse wet is van toepassing op de inhoud en gegevensoverdracht op en gerelateerd aan deze website. De Franstalige versie van deze algemene overeenkomst staat boven elke vertaalde versie.


Alle juridische kwesties die zich kunnen voordoen en welke niet voor middel van onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen onder jurisdictie van de Franse rechtbank worden geadministreerd.

Afbeelding: © CCM.
Stel een vraag
Onze content is geschreven in samenwerking met IT-experts, onder leiding van Jean-François Pillou, de oprichter van CCM.net en Digital Director bij de Figaro Group. CCM is een toonaangevende internationale tech-website en is beschikbaar in elf verschillende talen.
Het document met titel "Algemene voorwaarden" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.