Speciale tekens

Juli 2017
De HTML-standaarden vereisen dat alle code in 7-bit HTML in 7-bit ASCII moeten worden geschreven. Dit betekent dat geaccentueerde tekens niet zijn toegestaan.

Ondanks deze restrictie worden geaccentueerde tekens door de meeste internetbrowsers wél herkend, waardoor de tekens direct in tekstverwerkers kunnen worden ingevoerd. Het nadeel hiervan is echter dat je website daardoor in veel landen onleesbaar zal zijn.

Codering van speciale tekens

De oplossing voor bovenstaand probleem is het coderen van de betreffende tekens. Om een teken te coderen, maak je gebruik van strings beginnende met een ampersand (&), en eindigende met een puntkomma (;). De volgende lijst geeft de meest gangbare speciale tekens en de bijbehorende ASCII-codering weer:

Teken ISO-code HTML-code
"""
&&&
€€

'‚
ƒƒ
"„
…
+†
#‡
^ˆ
‰
ŠŠ
<&#139;&lt;
Œ&#140;
&#141;
Z&#142;
&#143;
&#144;
'&#145;
'&#146;
"&#147;
"&#148;
*&#149;
-&#150;
--&#151;
~&#152;
&#153;
š&#154;
>&#155;&gt;
oe&#156;&oelig;
&#157;
z&#158;
Y&#159;&Yuml;
Space&#160;&nbsp;
¡&#161;&iexcl;
¢&#162;&cent;
£&#163;&pound;
¤&#164;&curren;
¥&#165;&yen
¦&#166;&brvbar;
§&#167;&sect;
¨&#168;&uml;
©&#169;&copy;
ª&#170;&ordf;
«&#171;&laquo;
¬&#172;&not;
­&#173;&shy;
®&#174;&reg;
¯&#175;&masr;
°&#176;&deg;
±&#177;&plusmn;
²&#178;&sup2;
³&#179;&sup3;
'&#180;&acute;
µ&#181;&micro;
&#182;&para;
·&#183;&middot;
¸&#184;&cedil;
¹&#185;&sup1;
º&#186;&ordm;
»&#187;&raquo;
¼&#188;&frac14;
½&#189;&frac12;
¾&#190;&frac34;
¿&#191;&iquest;
À&#192;&Agrave;
Á&#193;&Aacute;
Â&#194;&Acirc;
Ã&#195;&Atilde;
Ä&#196;&Auml;
Å&#197;&Aring;
Æ&#198&Aelig
Ç&#199;&Ccedil;
È&#200;&Egrave;
É&#201;&Eacute;
Ê&#202;&Ecirc;
Ë&#203;&Euml;
Ì&#204;&Igrave;
Í&#205;&Iacute;
Î&#206;&Icirc;
Ï&#207;&Iuml;
Ð&#208;&eth;
Ñ&#209;&Ntilde;
Ò&#210;&Ograve;
Ó&#211;&Oacute;
Ô&#212;&Ocirc;
Õ&#213;&Otilde;
Ö&#214;&Ouml;
×&#215;&times;
Ø&#216;&Oslash;
Ù&#217;&Ugrave;
Ú&#218;&Uacute;
Û&#219;&Ucirc;
Ü&#220;&Uuml;
Ý&#221;&Yacute;
Þ&#222;&thorn;
ß&#223;&szlig;
à&#224;&agrave;
á&#225;&aacute;
â&#226;&acirc;
ã&#227;&atilde;
ä&#228;&auml;
å&#229;&aring;
æ&#230;&aelig;
ç&#231;&ccedil;
è&#232;&egrave;
é&#233;&eacute;
ê&#234;&ecirc;
ë&#235;&euml;
ì&#236;&igrave;
í&#237;&iacute;
î&#238;&icirc;
ï&#239;&iuml;
ð&#240;&eth;
ñ&#241;&ntilde;
ò&#242;&ograve;
ó&#243;&oacute;
ô&#244;&ocirc;
õ&#245;&otilde;
ö&#246;&ouml;
÷&#247;&divide;
ø&#248;&oslash;
ù&#249;&ugrave;
ú&#250;&uacute;
û&#251;&ucirc;
ü&#252;&uuml;
ý&#253;&yacute;
þ&#254;&thorn;
ÿ&#255;&yuml;

Bekijk ook


Special characters
Special characters
Caracteres especiales
Caracteres especiales
Caractères spéciaux HTML
Caractères spéciaux HTML
I caratteri speciali
I caratteri speciali
Os caracteres especiais
Os caracteres especiais
Laatste update 18 juli 2017 om 00:00 door BobCCM.
Het document met titel "Speciale tekens" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.