Algemene voorwaarden

September 2017

Alle rechten voorbehouden - 2017 - Communitic International

Object

Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de manier waarop de services van de website nl.ccm.net, hierna genoemd 'CCM', beschikbaar gemaakt zijn te definiëren, evenals de gebruiksvoorwaarden van CCM door de gebruiker. Door de website nl.ccm.net te bezoeken en/of te gebruiken gaat de gebruiker automatisch onvoorwaardelijk akkoord met alle Algemene Voorwaarden. Ze vormen dan ook een contract tussen nl.ccm.net en de gebruiker. Als de gebruiker niet volledig of slechts gedeeltelijk instemt met deze Algemene Voorwaarden dan wordt hij of zij verzocht om de service van CCM niet te gebruiken.

Wettelijke Disclaimers

De website nl.ccm.net wordt uitgegeven door:
Communitic International,
SARL (Limited Liability Company), met een kapitaal van €10.000.

Hoofdkantoor is gevestigd in:

Lot 114, Z.I. Chotrana 2
Raoued 2083,
Ariana, Tunisia

Geregistreerd in het Registre du Commerce et des Société (Registratie van Koophandel en Bedrijven) onder nummer B 2490962008 TUNIS.

Hoofd publishing is Pascal Pouquet.

Het hostingbedrijf is:

Equinix France SAS, met een kapitaal van €23.510.900,40.
RCS: Pontoise B 429 840 853

Definities

User: De gebruiker is iedereen die gebruikmaakt van de site van CCM of van de services die CCM aanbiedt.

User content: De term 'user content' duidt op de gegevens die door de gebruiker zijn vrijgegeven aan verschillende delen van de site.

Lid: De term 'lid' duidt op de gebruiker die is ingelogd op de site.

Gebruikersnaam: De term 'gebruikersnaam' verwijst naar alle informatie die een gebruiker nodig heeft om in te kunnen loggen op de site om toegang te hebben tot de pagina's die voor leden bedoeld zijn.

Wachtwoord: Het 'wachtwoord' is persoonlijke informatie die de gebruiker geacht wordt privé te houden en welke in combinatie met zijn of haar gebruikersnaam wordt gebruikt om zijn of haar identiteit te verifiëren.

Toegang tot CCM

CCM is gratis toegankelijk voor iedere gebruiker met een internetverbinding. Kosten gerelateerd aan het gebruikmaken van de diensten van CCM, of dit nu kosten voor hardware, software of toegang tot internet betreft, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij of zij alleen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computerapparatuur en voor zijn of haar internetverbinding.


Sommige pagina's van de CCM website zijn gereserveerd voor leden die zijn ingelogd met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

CCM behoudt zich het recht om toegang tot de site te weigeren, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, aan elke gebruiker die niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.

Communitic International neemt alle nodige maatregelen om de kwaliteit van de toegang tot de service te waarborgen, maar is hiertoe niet wettelijk verplicht.

Bovendien kan Communitic International niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk of server, of andere omstandigheden buiten onze macht die de toegang tot CCM zouden verminderen of verslechteren.

Communitic International behoudt zich het recht voor om de toegang tot CCM in zijn geheel of gedeeltelijk kort te schorten of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving, voor noodzakelijk onderhoud of om andere redenen, en zonder dat deze onderbreking Communitic International aan enige verplichting onderwerpt om hiervoor te compenseren.

Intellectueel eigendom

De website nl.ccm.net, en in het bijzonder de inhoud, is beschermd door de Tunesische wet. Communitic International en Jean-François Pillou zijn de enige eigenaren van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de site (inclusief teksten, foto's, illustraties, logo's, etc.)


De inhoud gereproduceerd op de website is onderworpen aan het auteursrecht en de reproductie of distributie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Communitic International, vormt een schending van het auteursrecht en kan worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties. De teksten en illustraties die uitdrukkelijk zijn gelicenseerd onder de Creative Commons-licentie kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gereproduceerd, verspreid of gewijzigd zonder hiervoor per se toestemming nodig te hebben.

CCM en Communitic International zijn geregistreerde handelsmerken van Communitic International. Elke reproductie van deze handelsmerken, logo's, en onderscheidende tekens zonder toestemming vormt een schending van het auteursrecht en kan worden onderworpen aan strafrechtelijke sancties. Overtreders worden gerechtelijk vervolgd.

Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor de user content die hij of zij online zet via CCM, hetzelfde geldt voor teksten of meningen die hij of zij publiceert. De gebruiker verleent alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de user content, in het bijzonder reproductie, afbeeldingen, en aanpassing rechten, kosteloos en uitdrukkelijk aan Communitic International zolang de termijn van de auteursrechtelijke bescherming duurt. Hij of zij stemt ermee in dat deze gegevens in alle gevallen geen inbreuk maken op de beschermende belangen van een derde partij. Daartoe spreekt hij of zij Communitic International vrij van iedere claim, die direct of indirect gebaseerd op deze informatie en/of gegevens kan leiden tot een juridische procedure tegen Communitic International. Hij of zij stemt ermee in om alle kosten, van welke aard dan ook, te dragen als gevolg van die derde partij actie tegen Communitic internationale, inclusief advocaatkosten en juridische kosten.

Communitic International behoudt zich het recht voor om sommige of alle user content te wissen, op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. Mocht dit voorkomen, heeft de gebruiker geen enkel recht op een vergoeding.

Persoonlijke Gegevens

Om de privacy van de gebruiker te beschermen, waarborgt Communitic International de gebruiker het recht om toegang te krijgen tot gegevens betreffende genoemde gebruiker en deze aan te passen en/of te verwijderen. De gebruiker kan dit recht uitoefenen:


Op de website, in het profiel;

Door middel van het contactformulier;

Door direct contact op te nemen met CCM via het volgende e-mailadres: contact@nl.ccm.net;

Aansprakelijkheidsbeperking

De website nl.ccm.net is een informatieve website over nieuwe media en technologie, en in het bijzonder over onderwerpen gerelateerd aan informatietechnologie (IT).

Alle informatie beschikbaar gesteld via nl.ccm.net komt uit gecontroleerde bronnen. Echter, Communitic International kan de betrouwbaarheid en/of volledigheid van deze gegevens niet garanderen. Bovendien is informatie verstrekt via deze website enkel beschikbaar gesteld voor informatieve doeleinden en kan om die reden niet als advies of aanbeveling van welke aard dan ook worden opgevat.

Derhalve is Communitic International op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze website. Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte en rechtmatige gebruik van de informatie verstrekt via CCM.

De gebruiker stemt daarnaast in met het onaansprakelijk houden van Communitic International voor eventuele schade die het gevolg is, direct of indirect, van het gebruik van CCM.

Toegang tot bepaalde onderdelen van de nl.ccm.net website vereist een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord, door de gebruiker te bepalen, is persoonlijk en privé. De gebruiker stemt ermee in om zijn of haar wachtwoord geheim te houden en deze in geen enkel geval met anderen te delen. Het gebruik van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord op het internet gebeurt geheel op eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens tegen openbaring te beschermen.

Communitic International implementeert alle noodzakelijke middelen om de veiligheid en privacy van verstrekte gegevens te waarborgen. De gebruiker is zich ervan bewust dat een of meerdere cookies, die geen persoonlijke gegevens bevatten, op zijn of haar harde schijf kunnen worden geplaatst om het login-en authenticatieproces te faciliteren.

De gebruiker is zich bewust van de beperkingen en restricties van het internet en erkent dat het onmogelijk is om volledige veiligheid te garanderen bij het overbrengen van gegevens. Communitic International kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van de overdracht van informatie, waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden, via CCM.

Communitic International kan in geen enkel geval, voor zover de wet van toepassing is, verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging, direct of indirect, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik of van niet-beschikbaarheid van CCM. De term 'gebruik' is hierbij in de breedste zin van het woord van toepassing. Te weten, elke vorm van gebruik van de site, zowel legaal als illegaal.

De gebruiker stemt in te voldoen aan alle voorschriften uit de Tunesische wet.

Hyperlinks

Nl.ccm.net bevat hyperlinks naar door derden gepubliceerde of beheerde websites.
Gezien Communitic International geen invloed kan uitoefenen op deze externe bronnen, erkent de gebruiker dat Communitic International geen verantwoordelijkheid voor hen kan nemen en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud ervan.

Overmacht

Communitic International kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van overmacht of gebeurtenissen die buiten haar controle zijn.

Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden

Communitic International behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigingen.


De gebruiker wordt daarom aangeraden om regelmatig de meest recente versie van deze algemene voorwaarden te raadplegen via nl.ccm.net.

Duur en ontbinding

Deze algemene voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd overeengekomen, beginnende op het moment van eerste gebruik van CCM door de gebruiker.

Rechtsgebied

De Tunesische wet is van toepassing op de inhoud en gegevensoverdracht op en gerelateerd aan deze website. De Franstalige versie van deze algemene overeenkomst staat boven elke vertaalde versie.


Alle juridische kwesties die zich kunnen voordoen en welke niet voor middel van onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen onder jurisdictie van de Tunesische rechtbank worden geadministreerd.

Bekijk ook


Términos y condiciones generales de uso
Términos y condiciones generales de uso
Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales d'utilisation
Condizioni generali d'uso
Condizioni generali d'uso
Termos de Uso do CCM
Termos de Uso do CCM
Warunki korzystania z serwisu
Warunki korzystania z serwisu
उपयोग की सामान्य शर्तें और नियम
उपयोग की सामान्य शर्तें और नियम
Syarat dan Ketentuan Umum CCM.net
Syarat dan Ketentuan Umum CCM.net
Общие правила и условия пользования
Общие правила и условия пользования
Laatste update 24 september 2017 om 01:59 door RoelCCM.
Het document met titel "Algemene voorwaarden" van CCM (nl.ccm.net) is onder voorwaarden van de Creative Commons-licentie gepubliceerd. Je kunt dit artikel kopiëren en kopieën van het artikel aanpassen volgens onze algemene voorwaarden.